அரசறிவியலாளன் | Political Scientist

அரசறிவியல் ஒன்றியம்
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் – 2004
 • காப்பாளர் : பேராசிரியர் ஏ.வி.மணிவாசகர் (தலைவர், அரசறிவியல்துறை)
 • பெரும்பொருளாளர் : திரு.எஸ்.சகாயசீலன் (சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்)
 • தலைவர் : திரு.எம்.ரசீதரன்
 • உபதலைவர் : செல்வி.எம்.டி.துஷாரா
 • செயலாளர் : திரு.என்.பிரதீபன்
 • இணைச் செயலாளர் : செல்வி.ஜி.வித்தியா
 • பொருளாளர் : திரு.எவ்.சி.சத்தியசோதி
 • இதழாசிரிய ஆலோசகர் : திரு.கே.ரி.கணேசலிங்கம் (விரிவுரையாளர்) 
 • இதழாசிரியர் : திரு.என்.கரன் 
 • ஒன்றிய உறுப்பினர்கள் : செல்வி என்.ஊர்மிளா | திரு எஸ்.சந்திரபவான்
அரசறிவியல் ஒன்றியம்
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் – 2007
 • காப்பாளர் : பேராசிரியர் ஏ.வி.மணிவாசகர் (தலைவர், அரசறிவியல்துறை)
 • பெரும்பொருளாளர் / இதழாசிரிய ஆலோசகர் : திரு.கே.ரி.கணேசலிங்கம் (சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்)
 • தலைவர் : திரு.த.பாலமுருகன்
 • உபதலைவர் : திரு.எஸ்.நிமலன்
 • செயலாளர் : திரு.ரி.தவகர்ணன்
 • இணைச் செயலாளர் : செல்வி.இரா.பிரமாலட்சுமி
 • பொருளாளர் : திரு.எஸ்.தீபராசா
 • இதழாசிரியர் : செல்வி.ஜெ.கவிதா
 • ஒன்றிய உறுப்பினர்கள் : செல்வி.சு.துஷாலினி |  செல்வி.சி.சந்திரிகா |  திரு.எஸ்.திருச்செந்தூரன்
அரசறிவியல் ஒன்றியம்
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் – 2009
 • காப்பாளர் : பேராசிரியர் ஏ.வி.மணிவாசகர் (தலைவர், அரசறிவியல்துறை)
 • பெரும்பொருளாளர் / இதழாசிரிய ஆலோசகர் : திரு.கே.ரி.கணேசலிங்கம் (தலைவர், சமூகவியல்துறை)
 • தலைவர் : திரு.தி.விக்னேஸ்வரன் 
 • உபதலைவர் : திரு . T. ஞானகரன் 
 • செயலாளர் : திரு . S. திருச்செந்தூரன் 
 • பொருளாளர் : திரு . M. ரமணன் 
 • இதழாசிரியர் : திரு.சி.திருச்செந்தூரன் 
 • ஒன்றிய உறுப்பினர்கள் : செல்வி . S. ரேவதி | செல்வி . N. அபிராமி | செல்வி . T. நீரஜா | திரு . E. சாந்தகுமார் | செல்வி . N. தர்மினி
அரசறிவியல் ஒன்றியம்
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் – 2011
 • காப்பாளர் : பேராசிரியர் ஏ.வி.மணிவாசகர் (தலைவர், அரசறிவியல்துறை)
 • பெரும்பொருளாளர் : திரு.சி.திருச்செந்தூரன் (விரிவுரையாளர், அரசறிவியல்துறை)
 • தலைவர் : செல்வி . S. சுகன்யா 
 • உபதலைவர் : திரு . R. சாந்தகுமார் 
 • செயலாளர் : திரு . S. பிரசாத் 
 • பொருளாளர் : செல்வி . T. விமல்சினி 
 • இதழாசிரியர் : செல்வி . N. தர்மினி 
 • ஒன்றிய உறுப்பினர்கள் : திரு . R. கருணாநிதி | செல்வி . T. திசாயினி | திரு . A. சந்திரகுமார் | திரு . N. சிவநந்தன் | செல்வி . V. தனுசா
அரசறிவியல் ஒன்றியம்
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் – 2018
 • காப்பாளர் : பேராசிரியர் ஏ.வி.மணிவாசகர் (முன்னாள் தலைவர், அரசறிவியல்துறை)
 • துறைத்தலைவர் : கலாநிதி. கே.ரி.கணேசலிங்கம்
 • பெரும்பொருளாளர் : திரு.தி.விக்னேஸ்வரன் (சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர், அரசறிவியல்துறை)
 • இதழாசிரிய ஆலோசகர் : திரு.சி.திருச்செந்தூரன் (சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர், அரசறிவியல்துறை)
 • தலைவர் : நா.சங்கீதன்
 • உபதலைவர் :  ப.லாக்சிகா 
 • செயலாளர் : எஸ்.பி.பபில்ராஜ் 
 • பொருளாளர் : க.அர்ச்சிதா  
 • இதழாசிரியர் : ம.மனோர்த்திகா 
 • ஒன்றிய உறுப்பினர்கள் : சி.ரேணுகா | சி.கபில்ராஜ் | ம.சர்மிளா | ஜி.கபிலன்